• Binnen 2 werkdagen bij je thuis bezorgd
  • Alle sneakers voorzien van het CE keurmerk
  • Door onze klanten beoordeeld met een 9.5
  • Gratis verzending

Voorwaarden

Algemene verkoop en levering voorwaarden van BSS Shoes B.V. Geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nr. 84688815.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle rechtshandelingen, zoals maar niet beperkt tot aanbiedingen, offertes, verzoeken, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot het verkopen en leveren van zaken (hierna de “Goederen”) en het verrichten van diensten (hierna de “Diensten”) door BSS Shoes BV (handelsregister 84688815) (hierna “BSS Shoes”).

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien schriftelijk door BSS Shoes bevestigd. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij (hierna de “Klant”) wordt hierbij nadrukkelijk afgewezen.

1.3 In geval een of meer van de bepalingen uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig mochten blijken te zijn dan laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen in lijn met deze voorwaarden.

1.4 Geen enkel handelen of nalaten van BSS Shoes met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden en/of enige overeenkomst (inclusief de stilzwijgende acceptatie van een afwijking daarvan) zal leiden tot, dan wel geïnterpreteerd mogen worden als, het definitief afzien of beperken van enig recht van BSS Shoes.

1.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld en van toepassing in het Nederlands.

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Een overeenkomst tussen BSS Shoes en de Klant (hierna de “Overeenkomst”) komt tot stand door de acceptatie door de Klant (hierna de “Bestelling”) van een op de Website gedane aanbieding.

2.2 Aanbiedingen van BSS Shoes zijn vrijblijvend. BSS Shoes heeft het recht, als ontbindende voorwaarde, om een tot stand gekomen Overeenkomst binnen 5 werkdagen kosteloos te ontbinden indien de betreffende Goederen en/of Diensten niet, niet langer of niet tegen de dezelfde voorwaarden zoals genoemd in de aanbieding op de Website, geleverd kan worden.

2.3 Een door de Klant via de website gedane Bestelling, is alleen geldig als de Klant het digitale opdrachtformulier zoals weergegeven op de Website heeft gebruikt en de verschuldigde betaling heeft verricht met gebruikmaking van de aangeboden digitale betalingsmogelijkheden. Een op deze manier tot stand gekomen overeenkomst is juridisch bindend zonder dat hiertoe een nadere schriftelijk vastlegging of handtekening voor is vereist.

2.4 BSS Shoes heeft het recht Goederen en/of Diensten te leveren met een beperkte afwijking ten opzichte van verstrekte gegevens en monsters, onder de voorwaarde dat deze Goederen en Diensten over dezelfde relevante eigenschappen beschikken.

2.5 Aanbiedingen kunnen na verloop van een specifiek in de aanbieding genoemde geldigheidsduur niet meer rechtsgeldig geaccepteerd worden. Een Bestelling van een dergelijk verlopen aanbieding geldt als een nieuw aanbod welke binnen 5 werkdagen na Bestelling door BSS Shoes geweigerd kan worden.

2.6 Alle communicatie tussen Partijen met gebruikmaking van internet of e-mail is juridisch bindend.

3. Goederen en Diensten

3.1 Geleverde Goederen betreffen in het algemeen diverse soorten schoenen (hierna “Schoenen”).

3.2 Geleverde Diensten betreffen in het algemeen met de Goederen in verband staande Diensten.

4. Prijzen, facturering en betalingstermijnen

4.1 Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen gebaseerd op:

  • Levering van Goederen adres van de Klant, waarbij prijzen voor de Goederen, verpakkingskosten, belastingen en kosten voor export uitklaring separaat worden genoemd;
  • het uitvoeren van de Diensten op locatie bij BSS Shoes.

4.2 Prijzen zijn in euro en exclusief BTW. Indien een andere valuta wordt gebruikt dan is dit gebaseerd op de wisselkoers met de euro op de order datum. Indien deze wisselkoers op de factuurdatum met meer dan 2.5% afwijkt, dan heeft BSS Shoes het recht om de contractprijs opnieuw vast te stellen op basis van de dan geldende wisselkoers.

4.3 Betaling dient door de Klant plaats te vinden op het moment van het via de website plaatsen van de opdracht, met gebruikmaking van de aangeboden digitale betaalmogelijkheden. Indien een opdracht wordt geplaatst en de betaling niet direct volledig door de Klant wordt gedaan, wordt een dergelijke opdracht slechts geaccepteerd onder de voorwaarde dat de Klant alsnog binnen 5 dagen betaald. Indien betaling niet alsnog binnen deze termijn plaatsvindt is de opdracht nietig en is er geen overeenkomst tot stand gekomen.

4.4 In het geval dat de uitvoering van BSS Shoes’s verplichtingen is vertraagd als gevolg van omstandigheden buiten haar invloed, is BSS Shoes gerechtigd om haar reeds verrichte werkzaamheden bij de Klant in rekening te brengen.

4.5 Een factuur is door de Klant geaccepteerd indien hij deze niet binnen 10 dagen na ontvangst afwijst of bezwaren hiertegen kenbaar heeft gemaakt. Na afloop van deze termijn heeft de Klant niet langer het recht om de juistheid van de factuur te betwisten.

4.6 BSS Shoes is gerechtigd om enige en elke schuld van haar aan de Klant te verrekenen met enige en elke vordering op de Klant.

4.7 In het geval een Klant niet tijdig betaald, dan is de Klant aansprakelijk voor een rente van 1% per maand evenals een bedrag van 15% voor incassokosten met een minimum van € 150,-.

5. Levering

5.1 Levering van Goederen vindt plaats op het adres van de Klant, tenzij anders overeengekomen. De Klant garandeert dat het door hem opgegeven adres juist is en dat levering hier kan plaatsvinden.

5.2 Deelleveringen zijn toegestaan.

5.3 Bij levering van de Goederen zal de Klant de Goederen inspecteren en de normaal gebruikelijke ingangs- en kwaliteitscontroles verrichten. Een vordering met betrekking tot beschadiging en/of te weinig geleverde Goederen moet binnen 5 werkdagen na levering worden gedaan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de Goederen geacht in goede conditie en overeenkomstig de specificaties te zijn geleverd.

6. Oplevering van Diensten

6.1 Tenzij anders overeengekomen worden de Diensten verricht via internet dan wel, ter keus van BSS Shoes, op locatie bij BSS Shoes dan wel op een nader aan te geven locatie.

6.2 Oplevering vindt plaats indien en zodra de Diensten volledig zijn uitgevoerd.

6.3 De Klant heeft het recht om de Goederen en/of Diensten te inspecteren. Op- en bemerkingen van de Klant dienen binnen 5 werkdagen na oplevering te worden gedaan. Bij gebreke van dergelijke op- en/of bemerkingen worden de Diensten geacht correct en juist en overeenkomstig de specificaties te zijn opgeleverd.

6.4 Aspecten van ondergeschikt belang die het eigenlijke functioneren niet raken verhinderen de oplevering niet. Dergelijke tekortkomingen zullen door BSS Shoes binnen een redelijke termijn worden hersteld.

7. Leverings- en Opleveringsdata

7.1 Leverings- en/of opleveringsdata, termijnen of perioden gaan onmiddellijk in na schriftelijke bevestiging door BSS Shoes en nadat de Klant alle overeengekomen condities zoals maar niet beperkt tot (aan)betalingen is nagekomen.

7.2 Data, termijnen of perioden voor de (op)levering van Goederen of Diensten zijn gebaseerd op een inschatting en gelden bij benadering. Geen enkele datum, termijn of periode is fataal. Onder geen enkele omstandigheid is een tijdige levering een essentieel onderdeel van de overeenkomst. BSS Shoes is niet aansprakelijk voor late levering.

7.3 Data, termijnen of periodes voor de (op)levering van Goederen of Diensten worden verlengd indien de Klant zijn verplichtingen niet tijdig nakomt.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Behoudens het hieronder in lid 2 en lid 3 gestelde, gaat de eigendom van alle zaken over op de Klant bij levering.

8.2 BSS Shoes behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde Goederen en Diensten totdat de volledige koopprijs is voldaan. Het is de Klant niet toegestaan deze Goederen en/of Diensten te verkopen, over te dragen, te verpanden of aan een derde enig ander recht daarop te verlenen. Ongeacht het bovenstaande zijn de geleverde zaken vanaf het moment van levering voor risico van de Klant.

8.3 Als de Klant tekortschiet in de nakoming van haar betalingsverplichtingen dan wel hiertoe gegronde vrees bestaat, is BSS Shoes gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken eigenmachtig terug te nemen.

9. Garantie

9.1 De toepasselijke garantieperiode (hierna de “Garantie Periode”) is 12 maanden na levering van de Goederen en/of het verrichten van de Diensten.

9.2 BSS Shoes garandeert dat volledige eigendom van de Goederen wordt geleverd en dat de Goederen nieuw, ongebruikt, conform de specificatie en tijdens de Garantieperiode, vrij van defecten in materiaal, vakmanschap en ontwerp zijn. Deze garantie geldt niet voor defecten welke geheel dan wel gedeeltelijk zijn veroorzaakt door het niet voldoen aan operationele en/of onderhoud instructies, normale gebruiksgevolgen en slijtage en defecten welke door middel van een ingangs- en kwaliteitscontrole hadden kunnen worden vastgesteld.

9.3 BSS Shoes garandeert dat de Diensten worden uitgevoerd met de benodigde zorg en in lijn met de geldende technische maatstaven. Ten aanzien van Diensten wordt geen specifiek resultaat gegarandeerd. Deze garantie is exclusief en met uitsluiting van enige impliciete of wettelijke garantie. BSS Shoes garandeert niet dat de Goederen enige specifieke prestatie zullen leveren.

9.4 BSS Shoes garandeert dat de Goederen en Diensten op het moment van levering voldoen aan alle wettelijke regels en eisen. BSS Shoes verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot, en BSS Shoes is niet aansprakelijk voor, enige wijziging in de toepasselijke wet- en regelgeving na levering.

9.5 Als binnen de Garantieperiode tekortkomingen blijken welke niet bij levering of oplevering konden worden vastgesteld, is BSS Shoes gehouden tot levering van nieuwe Goederen of het opnieuw uitvoeren van de Diensten. Deze verplichting is exclusief en sluit enige impliciete en/of wettelijke garantie uit evenals alle aansprakelijkheid voor verdere schade en/of kosten welke de Klant lijdt als gevolg van een onvolkomenheid van geleverde Goederen en/of Diensten. De verplichting tot vervanging van een gebrekkig Goederen heeft alleen betrekking op het betreffende gebrekkige Goederen en niet op de gehele Bestelling.

9.6 De Klant is gehouden gebrekkige Goederen retour te zenden aan BSS Shoes. De daarvoor door de Klant gemaakte verzendkosten worden door BSS Shoes vergoed nadat BSS Shoes heeft vastgesteld dat de betreffende Goederen inderdaad gebrekkig waren.

9.7 Enige en alle klachten met betrekking tot gebreken en/of het niet voldoen aan een garantie, moeten schriftelijk aan BSS Shoes worden gemeld binnen de Garantie Periode en zo spoedig mogelijk, echter te allen tijde binnen 14 dagen, na ontdekking van het gebrek. Bij gebreke van een tijdige melding komt enig recht met betrekking tot het herstellen van enig defect en/of het vergoeden van schade te vervallen. Als een vordering niet door BSS Shoes wordt geaccepteerd dient de Klant binnen 6 maanden na het voordoen of het vaststellen van het defect gerechtelijke actie te ondernemen.

9.8 De bovengenoemde beperkingen zijn niet van toepassing als dit op basis van toepasselijke consumenten- of andere wetgeving niet is toegestaan. In dat geval gelden de wettelijke garantieregels.

9.9 Indien de Klant niet de eindgebruiker van de geleverde Goederen en/of Diensten is, zijn de extra kosten veroorzaakt door het feit dat de Goederen en/of Diensten zich niet bevinden bij de Klant voor rekening van de Klant.

10. Opschorting en beëindiging

10.1 In het geval de Klant in gebreke is met de nakoming van de op haar rustende contractuele verplichtingen is BSS Shoes met instandhouding van haar overige rechten en vorderingen, gerechtigd de uitvoering van haar contractuele verplichtingen op te schorten voor zo lang als zij nodig acht.

10.2 Indien BSS Shoes gerede twijfel heeft omtrent de betalingscapaciteit van de Klant is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten tot door de Klant voldoende zekerheid is gesteld.

10.3 Indien een Partij niet binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen voldoet na hiertoe schriftelijk te zijn verzocht, dan is de andere Partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn.

10.4 Iedere Partij is gerechtigd om de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder enige aansprakelijkheid voor enige schadevergoeding in geval van het staken van de bedrijfsvoering, het aanvragen of verkrijgen van een gerechtelijk of ander schuldenakkoord, liquidatie en/of faillissement van de andere Partij.

10.5 In alle bovengenoemde gevallen waarbij BSS Shoes de uitvoering van haar verplichtingen opschort of de overeenkomst beëindigd op grond van een tekortkoming van de Klant, is de Klant aansprakelijk tegenover BSS Shoes voor alle daaruit voortvloeiende schade.

11. Aansprakelijkheid

11.1 BSS Shoes is alleen aansprakelijk voor schade, betalingen, verliezen, kosten, uitgaven en vorderingen van de Klant indien deze het gevolg zijn van een aan BSS Shoes toerekenbare tekortkoming.

11.2 Enige en alle wettelijke en/of contractuele aansprakelijkheid van BSS Shoes eindigt te allen tijde 12 maanden na levering van de Goederen en/of oplevering van de Diensten tenzij dit op basis van toepasselijke consumenten- of andere wetgeving niet is toegestaan. In dat geval gelden de wettelijke klacht- en verjaringstermijnen.

11.3 De totale wettelijke en/of contractuele aansprakelijkheid van BSS Shoes met betrekking tot enige overeenkomst, levering van Goederen en/of het verrichten van Diensten (inclusief maar niet beperkt tot productaansprakelijkheid) is, voor zover wettelijk mogelijk, te allen tijde beperkt tot het laagste bedrag van de totale orderwaarde dan wel de uitbetaling (verminderd met een eigen risico) zoals gedaan onder de aansprakelijkheidsverzekering van BSS Shoes.

11.4 Voor zover wettelijk mogelijk is BSS Shoes in geen enkel geval aansprakelijk voor enige gevolg-, indirecte-, gesanctioneerde- en/of bijzondere schade, zoals maar niet beperkt tot omzet en/of winstverlies, stilstand schade, aanspraken van eindgebruikers, gemiste besparingen en / of schade aan goodwill.

11.5 In geen enkel geval is BSS Shoes aansprakelijk voor, en de Klant zal BSS Shoes vrijwaren tegen, beweerdelijke of daadwerkelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten indien de onderliggende werken, documenten, tekeningen en/of vormgevingen zijn geleverd, voorgeschreven en/of geadviseerd door of namens de Klant.

11.6 De bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen gelden niet alleen contractueel maar ook voor wettelijke aansprakelijkheden en zullen van toepassing zijn ongeacht enige tegengestelde bepaling in deze voorwaarden of de overeenkomst.

11.7 Er worden slechts rechten en/of middelen gecreëerd voor, of ter beschikking gesteld aan, Partijen en hun rechtsopvolgers en niet aan enige derde partij.

12. Gegevensbescherming

12.1 BSS Shoes is verantwoordelijk voor de persoons- en andere gegevens zoals zij deze verwerkt. BSS Shoes garandeert aan de Klant dat het gebruik en/of het verwerken van deze persoons- en andere gegevens niet onrechtmatig is en niet in strijd is met de rechten van de Klant. BSS Shoes garandeert specifiek dat het verwerken en beschermen van persoons- en andere gegevens plaatsvindt overeenkomstig de geldende wettelijke regels zoals maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

12.2 BSS Shoes garandeert bovendien dat het gebruik, de opslag en het verwerken van gegevens vertrouwelijk gebeurt in lijn met de geldende vertrouwelijkheidsrechten en -verplichtingen.

12.3 De Klant geeft hierbij toestemming aan BSS Shoes voor het verwerken van door de Klant verstrekte persoons- en andere gegevens, inclusief het verzamelen, opslaan, analyseren en gebruiken voor commerciële doeleinden. Deze toestemming geldt tenzij de Klant met de daartoe op de website aanwezige mogelijkheid heeft aangegeven hier geen toestemming voor te geven.

13. Force majeure

13.1 Partijen zijn niet aansprakelijk voor enige tekortkoming indien deze is veroorzaakt door force majeure.

13.2 Force majeure is een omstandigheid welke buiten de invloedsfeer van een Partij ligt – zelfs indien deze omstandigheid kon worden voorzien op het moment van het ondertekenen van de overeenkomst – welke de uitvoering van enige verplichting permanent of tijdelijk verhinderd, evenals, voor zover niet reeds hieronder vallende, oorlog, rellen, staking, vervoersproblemen, brand, terrorisme, pandemie (zelfs indien niet als zodanig verklaard door de WHO), faillissement van een leverancier en/of serieuze onderbrekingen van de bedrijfsvoering.

13.3 In het geval van onmogelijkheid om de overeenkomst uit te voeren als gevolg van force majeure aan de zijde van een Partij, heeft een dergelijke Partij het recht, zonder gerechtelijke tussenkomst, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor een maximale periode van 6 maanden dan wel om de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige vergoeding aan de andere Partij. Echter, indien een deel van de overeenkomst en/of een verplichting reeds is uitgevoerd, zal de Klant verplicht zijn om het daarmee overeenstemmende deel van de vergoeding te betalen.

14. Vertrouwelijke Informatie en Intellectuele Eigendom

14.1 Partijen dienen, zowel tijdens als na de uitvoering van hun verplichtingen, alle commerciële en technische informatie en knowhow zoals maar niet beperkt tot informatie met betrekking tot producten, prijzen, klanten en leveranciers (hierna “Vertrouwelijke Informatie”) vertrouwelijk te behandelen.

14.2 Alle intellectuele eigendomsrechten van de Goederen en/of Diensten gebruikt en/of gemaakt door BSS Shoes, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, database rechten, rechten met betrekking tot vormgeving, knowhow, patenten, rechten op uitvindingen, informatie, inhoud, materialen, gegevens of processen (in alle gevallen ongeacht of zij zijn geregistreerd of niet en inclusief rechten om te registreren – hierna “Intellectuele Eigendom”) zijn het eigendom van en zullen het eigendom blijven en/of worden van BSS Shoes, ongeacht of er enige kosten zijn betaald door de Klant voor de vervaardiging daarvan.

14.3 Alle dragers van Intellectuele Eigendom en/of Vertrouwelijke Informatie, zoals maar niet beperkt tot rapporten, documenten, ontwerpen en tekeningen (hierna de “Documenten”), zullen het eigendom blijven of worden van BSS Shoes en mogen, zonder haar expliciete toestemming, niet gekopieerd, aan derde partijen geopenbaard of gebruikt worden op een manier niet in lijn en/of niet consistent met het gespecificeerde doel. Echter, de Klant is te allen tijde gerechtigd om de Documenten te gebruiken binnen haar onderneming en voor het gespecificeerde doel.

14.4 BSS Shoes is gerechtigd om de Klant als referentie te gebruiken.

15. Consument

15.1 Indien een Klant is aan te merken als consument (overeenkomstig de geldende wettelijke definitie) en de overeenkomst tot stand komt via de website, dan geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen na totstandkoming. Binnen deze periode heeft de Klant het recht om de overeenkomst zonder enige reden of oorzaak schriftelijk te ontbinden. De Klant kan daartoe het standaardformulier gebruiken zoals vermeld op de website. Zodra de Klant gebruikt maakt van deze ontbindingsmogelijkheid zal de overeenkomst als niet gesloten worden aangemerkt. Reeds geleverde Goederen dienen te worden geretourneerd in overeenstemming met de daarvoor geldende regels van BSS Shoes zoals vermeld op de website. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de Klant. Reeds verrichte Diensten dienen ongedaan te worden gemaakt. Gedane betalingen zullen worden geretourneerd. Echter, indien Goederen zijn geleverd en/of Diensten zijn verricht welke uit de aard der zaak niet ongedaan kunnen worden gemaakt, is het recht van de Klant om de overeenkomst binnen deze bedenktijd te beëindigen uitgesloten.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing met uitzondering van het Nederlandse rechtsconflicten- en verwijzingsrecht.

16.2 De burgerlijke rechter te beoordelen naar de standplaats Midden- Nederland is exclusief bevoegd dan wel, ter keus van iedere Partij, de bevoegde Nederlandse rechter te beoordelen naar de woon- of vestigingsplaats van de Klant.

16.3 De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG of Weens Koopverdrag) is uitgesloten.